str. główna ELFIN.PL

Podatki
PIT, PITy 2023
Jupiter

27 maja 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
strategie  przewodnik podatkowy  pity  forum
Logo Jupiter 2023 Premium
O programie
Funkcje programu
Wymagania systemowe
Cennik
Zamów
Zasady sprzedaży
Pobierz
Pomoc
Serwis programu
Pytania i odpowiedzi
Zmiany w programie - aktualizacje
Wersje programu
Jupiter 2023 Standard
Jupiter 2023 Premium
Jupiter 2023 PRO
Jupiter 2023 Expert
Logo Mała Firma
PRAKTYCZNY PROGRAM DO ZARZĄDZANIA

Regulamin sprzedaży na odległość realizowanej przez Elfin Sp. z o.o.

I.  Podmiot oferujący
  Elfin Sp. z o.o., wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155260
NIP: 679-26-26-556, Regon: 357164937
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków,
tel.: (12) 267 28 05, tel./fax: (12) 267 12 70,
e-mail: transakcje@elfin.pl
 
II.  Oferta
 
1.  Przedmiotem oferty są programy komputerowe autorstwa Elfin Sp. z o.o.
2.  Produkty oferowane przez Elfin Sp. z o.o. prezentowane są na stronach internetowych serwisu www.elfin.pl.
3.  Na stronach serwisu poświeconych poszczególnym produktom znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia, zastosowania, cech oraz warunków technicznych oferowanych produktów.
4.  Ceny i wszelkie dodatkowe opłaty za dostawę oferowanych produktów zamieszczone są w cennikach i wyrażone są w złotych polskich.
5.  Zasady zamawiania produktów i zapłaty wynagrodzenia określone są w niniejszym regulaminie.
 
III.  Zamawianie produktów
 
1.  Zasady ogólne
 
a)  Produkty oferowane przez Elfin Sp. z o.o. zamawiać można korzystając z:
procedury składania zamówień on-line - polegającej na wypełnieniu formularza zamówienia na stronach internetowych serwisu oraz akceptacji treści zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku "akceptuję",
udostępnionych na stronach serwisu internetowego formularzy zamówień (pliki w formacie rtf) - poprzez ich pobranie, wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie do Elfin Sp. z o.o.
b)  Elfin Sp. z o.o. realizować będzie wyłącznie te zamówienia, które są prawidłowo wypełnione przez Klientów, tj. umożliwiają jednoznaczną identyfikacją osoby zamawiającego, przedmiotu zamówienia i liczby egzemplarzy, formę dostawy, formę płatności.
c)  W przypadku konieczności wystawienia przez Elfin Sp. z o.o. faktury zamówienie musi być dostarczone faksem lub pocztą na adres Elfin Sp. z o.o. i zawierać dodatkowe informacje o Kliencie, m.in. NIP oraz podpis.
d)  Zamówienia będą realizowane w kolejności zgłoszeń.
 
 
2.  Zamówienia on-line
 
a)  Klient zamierzający złożyć zamówienie z wykorzystaniem udostępnionych na stronach internetowych serwisu www.elfin.pl formularzy zamówienia on-line, zobowiązany jest podać wymagane przez system dane umożliwiające jednoznaczną identyfikacją osoby zamawiającego, przedmiotu zamówienia, liczby egzemplarzy, formę dostawy i formę płatności.
b)  Na podstawie wprowadzonych danych system wygeneruje formularz zamówienia do akceptacji przez klienta.
c)  Po dokonaniu akceptacji, zamówienie przesyłane jest w formie elektronicznej do Elfin Sp. z o.o., co rozpoczyna proces jego realizacji zgodnie z trybem określonym w niniejszym regulaminie.
 
 
3.  Zamówienia przesyłane pocztą lub faksem na pobranych formularzach zamówień
 
a)  W przypadku, gdy Klient skorzysta z udostępnionych formularzy zamówień, niezbędne jego jest prawidłowe wypełnienie umożliwiające jednoznaczną identyfikacją osoby zamawiającego, przedmiotu zamówienia, liczby egzemplarzy, formę dostawy i formę płatności oraz przesłanie podpisanego zamówienia faksem lub pocztą na adres Elfin Sp. z o.o.
b)  Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza zamówienia Elfin Sp. z o.o. rozpocznie realizację zamówienia, zgodnie z trybem określonym w niniejszym regulaminie.
 
IV.  Dostawa produktów
 
1.  Elfin Sp. z o.o. dostarcza zamówione produkty zgodnie ze specyfikacją określoną przez Klienta w przesłanym zamówieniu:
 
a)  poprzez udostępnienie oprogramowania do pobrania ze stron internetowych,
b)  poprzez wysyłkę oprogramowania pocztą na nośniku na adres wskazany w zamówieniu.
2.  Wysyłka oprogramowania pocztą na nośniku realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
3.  Elfin Sp. z o.o. wysyła produkty zamówione na nośniku najpóźniej do dwóch dni roboczych:
 
a)  po wpłynięciu na rachunek bankowy Elfin Sp. z o.o. wynagrodzenia za zamówiony produkt w przypadku wyboru przez Klienta w zamówieniu formy płatności przelewem,
4.  W przypadku wyboru przez klienta formy płatności przelewem i wyboru zadeklarowania pobrania programu ze stron internetowych, Elfin Sp. z o.o. wysyła numer seryjny programu drogą zamówioną przez klienta (pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą) najpóźniej w terminie do dwóch dni roboczych po wpłynięciu na rachunek bankowy Elfin Sp. z o.o. wynagrodzenia za zamówiony produkt.
5.  Koszty przesyłki i opłaty dodatkowe określone są każdorazowo w cennikach produktów oraz w akceptowanym przez Klienta zamówieniu.
 
V.  Akceptowane przez Elfin Sp. z o.o. formy płatności
  Elfin Sp. z o.o. udostępnia Klientom następujące formy płatności za zamówione produkty:
 
1.  przelewem na konto Elfin Sp. z o.o. (Alior Bank SA, nr konta 77 2490 0005 0000 4530 3051 8970) - w przypadku wyboru formy płatności przelewem,
 
VI.  Ochrona danych osobowych
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane przez Elfin Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia oraz w celach statystycznych oraz marketingowych dla potrzeb Elfin Sp. z o.o. Dane Klientów nie są udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 
VII.  Faktury VAT
 
1.  Faktury VAT wystawiane są do każdego zakupu realizowanego na podstawie zamówienia złożonego przez firmę, zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu.
2.  Warunkiem wystawienia faktury jest otrzymanie przez Elfin Sp. z o.o. podpisanego przez Zamawiającego zamówienia.
3.  Elfin Sp. z o.o. na wniosek Klienta wystawia faktury VAT do zakupów realizowanych przez osoby indywidualne. W tym celu Klient zobowiązany jest skontaktować się indywidualnie z Elfin Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem.
 
VIII.  Anulowanie zamówienia
 
1.  Elfin Sp. z o.o. umożliwia anulowanie złożonych zamówień wyłącznie w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma o anulowaniu zamówienia na numer faksu: (12) 267 13 50.
2.  Anulowane mogą być wyłącznie zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, tj. gdy Klientowi nie został wysłany numer seryjny oprogramowania.
 
IX.  Zwrot produktów
 
1.  Produkt, który Klient zamierza zwrócić, o ile spełnione są powyższe wymagania, należy odesłać w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki. Zwrotowi podlega tylko równowartość ceny produktu. Wartość zwrotu przesłana zostanie przekazem pocztowym lub na wskazane przez Klienta konto bankowe.
2.  Zwrotowi nie podlegają opłaty za wysyłkę .
3.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:
 
a)  zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania (m.in. koperty, folii lub plomb gwarancyjnych),
b)  świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu,
c)  świadczeń które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, m.in. przekazanych Klientowi numerów seryjnych oprogramowania udostępnionego na stronach internetowych.
4.  W przypadku, gdy Klient po otrzymaniu produktu stwierdzi, że został on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy - należy odesłać uszkodzoną przesyłkę na adres Elfin Sp. z o.o. Produkt wymieniony zostanie na pozbawiony wad i wysłany ponownie.
5.  Elfin Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
X.  Serwis oprogramowania, reklamacje
 
1.  Elfin Sp. z o.o. świadczy usługi serwisu technicznego oferowanego oprogramowania.
2.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań natury technicznej dotyczącej instalacji programu i obsługi programu Klient może kierować zapytania na specjalne serwisowe adresy e-mail podane na stronach poświeconych poszczególnym produktom lub skorzystać z pomocy technicznej: (12) 267 28 05.
3.  Elfin Sp. z o.o. udostępnia na stronach internetowych serwisu aktualizacje oferowanego oprogramowania.
 
XI.  Postanowienia końcowe
 
1.  Regulamin sprzedaży na odległość realizowanej przez Elfin Sp. z o.o. obowiązuje od dnia jego udostępnienia na stronach internetowych serwisu www.elfin.pl.
2.  Elfin Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu obowiązująca treść jest publikowana na stronach internetowych serwisu www.elfin.pl.
3.  Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zamówień w serwisie internetowym Elfin Sp. z o.o. strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Elfin Sp. z o.o.
Podatki Pity Jupiter Program do rozliczeń rocznych Kalkulator podatkowy
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009